NederlandsEnglish

Fiscaal pensioenrecht

code 

R_Fisc.pens

faculteit  Rechtsgeleerdheid
studielast  6 studiepunten 
coördinator prof. mr. H.M. Kappelle
periode  5
doel 

Studenten kennen de systematiek en de juridische regels omtrent de fiscale behandeling van pensioenen en overige on­der­houds­voor­zie­nin­gen zoals lijfrenten, weten waar een pen­sioen­re­ge­ling aan moet voldoen teneinde te kwalificeren als een pen­sioen­re­ge­ling in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 en weten wat de consequenties zijn als dit niet (meer) het geval is.

inhoud 

De colleges gaan in op de fiscale behandeling van pensioenen en lijfrente. Zonder al te zeer in te gaan op de ver­ze­ke­rings­tech­nische en rekentechnische elementen komt aan de orde onder welke voorwaarden pensioenen en lijfrenten in aanmerking ko­men voor fiscale faciliteiten. Hierbij zal worden ingegaan op de verschillende pensioenopbouwsystemen die we kennen (eindloon, middelloon en beschikbare premie) en zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de gevolgen van de nieuwe wetgeving met betrekking tot het verhogen van de pensioendatum naar 67. Speciale aandachtsgebieden worden gevormd door de in­ter­na­tio­na­le aspecten, de directeur-grootaandeelhouder en lijfrente.

werkwijze  Hoorcollege met actieve participatie van studenten. Afgerond met praktijkopdracht.
literatuur 

Syllabus Fiscaal pensioenrecht 2013-2014.

toetsing 

Geroosterd schriftelijk tentamen.