NederlandsEnglish

Omzetbelasting

code R_Omzetbel
studielast 6 studiepunten
coördinator dr. W.J. Blokland
periode 2
doel Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de omzetbelasting en de samenhang met de overdrachtsbelasting. Na afloop van de cursus heeft de student inzicht in de opzet en het systeem van de Europese Btw-richtlijn en de Wet op de omzetbelasting 1968, in de verhouding tussen de verschillende Europese en nationale rechtsbronnen en in de samenloopregeling met de overdrachtsbelasting. Ook dient de student in staat te zijn om kennis van de omzetbelasting toe te passen in complexe casus en creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe problemen op gebied van de omzetbelasting.
inhoud Het eerste college bevat een inleiding tot de omzetbelasting met onder meer aandacht voor de geschiedenis, de beginselen, etc. Daarna ligt de focus op het positieve recht. Daarbij passeren de revue onderwerpen als ondernemerschap, het onderscheid tussen leveringen van goederen en diensten, de maatstaf van heffing, vrijstellingen en aftrek van voorbelasting. Afzonderlijke aandacht bestaat voor grensoverschrijdende situaties (onder meer de afbakening van heffingsbevoegdheid en teruggaaf van in het buitenland betaalde belasting) en onroerend goed. Ten slotte wordt ingegaan op de regelingen voor privégebruik, de bijzondere regelingen, administratieve verplichtingen en enkele andere formeelrechtelijke aspecten die in relatie tot de omzetbelasting van belang zijn. Ook de op colleges onbehandeld gebleven onderdelen uit het studieboek behoren tot de inhoud van het vak.
werkwijze Wekelijks vindt gedurende zes weken een onderwijsbijeen­komst plaats. In deze colleges wordt de stof op hoofdlijnen verduidelijkt en wordt jurisprudentie besproken. Het is mogelijk dat tijdens colleges onderwerpen aan bod komen die niet worden behandeld in het studieboek. Daarnaast worden ter voorbereiding op het tentamen casus besproken. Van de studenten wordt verwachten dat zij de relevante hoofdstukken uit het studieboek voorafgaand aan de colleges hebben bestudeerd en dat zij tijdens de colleges actief participeren.
literatuur

M.E. van Hilten & H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting (Fed Fiscale Studieserie, deel 6), Deventer: Wolters Kluwer 2020.

toetsing Geroosterd schriftelijk tentamen.