NederlandsEnglish

Scriptie master Fiscaal recht

code  R_ScrFis9
studielast  9 studiepunten 
coördinator mr. J. Gooijer
doel 

De student laat zien dat hij diepgaande en specialistische kennis heeft van en inzicht in minimaal één onderdeel van het belastingrecht. Voorts dient hij in staat te zijn om individueel een rechtswetenschappelijk onderzoek op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling formuleren en afbakenen, informatie verzamelen, gegevens interpreteren, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek) en daarvan schriftelijk verslag te leggen in de vorm van een goed rechtswetenschappelijk betoog van substantiële omvang. De resultaten van het verrichte onderzoek moet hij kunnen vastleggen in een logisch opgebouwde en goed vormgegeven scriptie en kunnen verwoorden in correct Nederlands (of Engels). Tot slot dient de student de resultaten van het verrichte onderzoek op een heldere en boeiende manier mondeling te kunnen presenteren en daarbij vragen over het onderzoek te kunnen beantwoorden.

inhoud Afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting.
werkwijze 

Via een inleidend hoorcollege en individuele begeleiding wordt de student gedurende het proces van het schrijven van de scriptie bijgestaan.

toetsing  Het eindcijfer wordt bepaald aan de hand van het voor de scriptie toegekende cijfer (80%) en het aan de mondelinge presentatie toegekende cijfer (20%).