NederlandsEnglish

Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht

code R_MTBGB
studielast 3 studiepunten
coördinator mr. J. Gooijer
periode 5
doel Het verwerven van inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het fiscale recht en in het functioneren van en de interactie tussen de actoren binnen het fiscale recht. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn literatuur en juridische bronnen op het gebied van het fiscale recht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van enige omvang voor te kunnen bereiden en uit te kunnen voeren (probleemstelling formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken). Voorts wordt van de student verwacht dat hij na afloop van de cursus in staat is een wetenschappelijk juridisch betoog schriftelijk te presenteren. Tot slot dient de student een kritische houding aan te kunnen nemen ten aanzien van onderzoek op het gebied van het fiscale recht.
inhoud De inhoud van dit vak is tweeledig. Het richt zich op de algemene beginselen/grondslagen van het belastingrecht en de betekenis van het belastingrecht in een maatschappelijke context. In tegenstelling tot veel andere fiscale vakken richt het zich dus niet op de ‘technische’ aspecten van het belastingrecht, zoals wetstoepassing. Ook komt de relatie tussen belastingrecht en ethiek aan de orde. Verder wordt aandacht besteed aan fiscaal-wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt aan de hand van een publicatie uit de fiscale vakpers ingegaan op methodologische aspecten (vraagstelling, opbouw, gebruik van bronnen en dergelijke).
werkwijze Colleges en individueel contact.
literatuur
  • L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, Den Haag: Boom juridisch 2018.
  • R.H. Happé, 'De fiscale wereld in transitie: van morele ontkoppeling naar moreel kompas', RM Themis 2017-5, p. 244-253
  • L.J.A. Pieterse, Over H.J. Hellema (1900-1982), Den Haag: Boom juridisch 2019
  • J.J.M. Jansen, Het is uit de hand gelopen. Over te ver doorgeschoten instrumentalisering van het belastingrecht, Deventer: Kluwer 2012
toetsing Schriftelijk takehometentamen.