NederlandsEnglish

Indirecte belastingen en internationale handel

code R_Indir.bel
studielast 6 studiepunten
coördinator prof. dr. A.H. Bomer
periode 5

doel

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de indirecte belastingen die aan de orde zijn bij internationale handel. Na afloop van de cursus dient te student in staat te zijn literatuur en juridische bronnen op het terrein van indirecte belastingen en internationale handel diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student in staat te zijn om kennis van de btw toe te passen in complexe casussen en creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe problemen ingeval van grensoverschrijdend goederen en dienstenverkeer.

inhoud

Na een algemene inleiding over het Unierecht komen de plaats, betekenis en inhoud van de heffing van het douanerecht en btw bij internationale handel en internationale dienstverlening aan de orde (zoals btw bij in- en uitvoer, bij intracommunautaire transacties en bij elektronische diensten). Verder komen aan bod de raakvlakken met de vennootschapsbelasting en dan in het bijzonder de tranfer pricing-problematiek die aan de orde is bij internationale transacties. Tevens wordt in dit kader stilgestaan bij misbruik, fraude en internationale structuren. Tijdens de collegecyclus staat niet zozeer de belastingplichtige centraal, maar de grensoverschrijdende transactie. Ingegaan wordt op de vraag: wat zijn de gevolgen voor de heffing van btw, douanerechten en vennootschapsbelasting bij een grensoverschrijdende transactie?

werkwijze

Het vak wordt gegeven door middel van hoorcolleges op vrijdag.

literatuur

  • K. Borchardt, The ABC of European Union Law, EU Book Store.
  • D.G. van Vliet, Douanerecht (Fiscale monografieën nr. 90), Deventer: Wolter Kluwer 2019.
  • A.H. Bomer & H.W.M. van Kesteren, 'Transfer Pricing en BTW', WFR 2016/89.
  • J.T. van Egdom, Verrekenprijzen; de verdeling van de winst van een multinational (Fiscale monografieën nr. 115), Deventer: Wolters Kluwer 2020.
  • A. van Dongen, G.J. van Slooten & M.W.C. Soltysik, Wegwijs in de BTW, Den Haag: Sdu 2019.
toetsing Geroosterd schriftelijk tentamen.