NederlandsEnglish

Formeel belastingrecht

code  R_Formbel6
studielast  6 studiepunten 
coördinator  mr. drs. Tj. Hoekstra 
periode  4
doel  Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het formele belastingrecht en de samenhang met het algemene bestuursrecht. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn literatuur en juridische bronnen op het gebied van het formele belastingrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student in staat te zijn om kennis van het formele belastingrecht toe te passen in complexe casus en creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe fiscaal formeelrechtelijke problemen.
inhoud 

Behandeling van het formele belastingrecht, waarbij gedurende de eerste weken aan de hand van de verschillende methoden van heffing aandacht wordt besteed aan het fiscaal procesrecht en de verschillende soorten belastingaanslagen. Ook wordt de verhouding tussen het algemene staats- en bestuursrecht en het fiscale bestuursrecht behandeld: allereerst door bespreking van de inhoud en structuur van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en voorts door bij elk te behandelen onderwerp het fiscale perspectief mede te bezien vanuit het oogpunt van het algemene staats- en bestuursrecht. Daarbij wordt vanuit een perspectief van fiscale rechtsvinding aandacht besteed aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en verdragsrechtelijke beginselen van behoorlijke wetgeving. Ook komt de cassatierechtspraak van de Hoge Raad in belastingzaken aan de orde. Tot slot worden de onderwerpen fiscaal boete- en strafrecht, invordering en rente behandeld. Tot de inhoud van dit vak behoren voorts de in de colleges onbehandeld gebleven onderwerpen uit het studieboek, zoals de bepalingen van algemene aard uit de AWR, de bewijslastverdeling in belastingprocedures en de aangifte-, informatie-, en administratieverplichtingen van belastingplichtigen die voortvloeien uit de AWR.

werkwijze  In de colleges wordt een aantal onderwerpen uit het studieboek doorgenomen, maar wordt ook aandacht besteed aan onder­werpen die niet worden behandeld in het studieboek. Daarnaast wordt tijdens de colleges, indien daarvoor ruimte is, geoefend met het oplossen van oude tentamenopgaven en bestaat de mogelijkheid om in kleinschalige werkgroepen te oefenen met oude tentamenopgaven. Tot slot wordt, indien mogelijk, een excursie georganiseerd naar de be­lasting­kamer van de Rechtbank Noord-Holland.
literatuur 

S.C.W. Douma e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen (Fed Fiscale Studieserie, deel 5), Deventer: Wolters Kluwer 2019.

toetsing  Geroosterd schriftelijk tentamen.