NederlandsEnglish

Belastingrecht

code  E_EBE3_BEL
faculteit  Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
studielast 6 studiepunten
coördinator mr. H.A. Brasz
periode  4
doel 

Voor accountants en controllers is kennis van het belastingrecht een absolute must. Zij moeten namelijk de fiscale gevolgen van juridische handelingen begrijpen en kunnen duiden. Dit klemt te meer nu het bedrijfsleven steeds vaker in complexe juridische (concern)structuren is georganiseerd, met alle fiscale gevolgen van dien. Accountants en controllers dienen primair de fiscale positie van een onderneming zoals die zich vertaalt in balans­pos­ten te kunnen beoordelen. Daarnaast dienen zij als intermediair te kunnen fungeren tussen opdrachtgevers (ondernemingen en/of particulieren) en fiscale specialisten. Zij dienen met andere woor­den de fiscale problematiek te onderkennen. Dit wordt van steeds meer belang nu het belastingrecht jaarlijks ge­com­pli­ceer­der wordt en de fiscale gevolgen van allerlei beslissingen materieel een voortdurend grotere rol spelen. Het internationaal en Euro­pees belastingrecht wint daarbij sterk aan betekenis. Waar nodig zal hieraan dus ook aandacht worden besteed. In dit vak ligt de nadruk op het verwerven van kennis en inzicht met betrekking tot het formele belastingrecht zoals dat is verwoord in de Awb en de AWR, de invorderingswet, de loonbelasting en de om­zet­be­las­ting. Daarnaast moet de student zich de hoofdzaken van het positieve belastingrecht met betrekking tot de fiscale winst­be­pa­ling eigen maken, zoals dat is vastgelegd in de in­kom­sten­be­las­ting en vennootschapsbelasting. Tevens dient men inzicht te verwerven in de onderlinge samenhang van de verschillende belastingen.

inhoud 

In de colleges wordt de stof uit het voorgeschreven studieboek verduidelijkt. Voorts dient men de basiskennis te verdiepen door deze toe te passen op aan de praktijk ontleende cases, zodat men later in de praktijk fiscale aspecten kan onderkennen. Aan het begin van de cursus wordt een gespecificeerd stu­die­pro­gram­ma beschikbaar gesteld.

werkwijze 

Gedurende zes weken wordt de fiscale problematiek behandeld in een hoor/werkcollege. Tijdens het hoorcollegegedeelte zullen de grondslagen betreffende het onderwerp van die dag aan de orde komen, terwijl in het werkcollege aan de hand van een aantal casus de theorie zal worden toegepast op praktijksituaties. Voor een succesvol verloop van de cursus is het van belang dat de cursisten actief meedoen bij de behandeling van de casus. Be­stu­dering hiervan voorafgaand aan de behandeling is derhalve een noodzaak. 

literatuur 

Wordt bekend gemaakt.

toetsing 

Schriftelijk tentamen.