NederlandsEnglish

Inkomstenbelasting niet-winst

code R_Ink.bel.nw
studielast 6 studiepunten
coördinator mr. J. Gooijer
periode 1
doel Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de opbouw en de structuur van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), in het bijzonder ten aanzien van de onderdelen aanmerkelijk belang (box II), resultaat uit overige werkzaamheden inclusief de t.b.s.-regelingen en de regeling voor lucratief belang (box I), de regeling voor de eigen woning (box I), belastbaar loon (box I) (inclusief de Wet op de loonbelasting 1964) en de buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting. Studenten verkrijgen inzicht in de samenhang tussen de genoemde onderdelen van de Wet IB 2001 en de overige delen van de Wet IB 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en het internationale en Europese belastingrecht. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn om de kennis toe te passen in complexe casus. Tot slot dient de student in staat te zijn om ten aanzien van deze onderdelen van de inkomstenbelasting zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken).
inhoud In dit vak staat de Wet IB 2001 centraal, met uitzondering van het gedeelte van de wet dat ziet op winst uit onderneming. Naast behandeling van de grondslag en structuur van deze wet, de bronnen- en boxensystematiek en de eigenwoningregeling, wordt bijzondere aandacht besteed aan die onderdelen die zien op de behandeling van de aanmerkelijkbelanghouder: de aanmerkelijkbelangregeling en de terbeschikkingstellingregeling. Ook komen capita selecta ten aanzien van resultaat uit overige werkzaamheden en box III aan de orde en wordt aandacht besteed aan de relatie met het internationale belastingrecht via de behandeling van de buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting. Tot slot wordt de inkomenscategorie belastbaar loon (Wet op de loonbelasting 1964) behandeld. In het vak komt de relatie tussen de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting aan de orde.
werkwijze Gedurende zeven weken worden gecombineerde hoor- en werk­colleges verzorgd. Tijdens deze onderwijsbijeenkomsten zal ook in groepen worden gewerkt aan casusposities. Er wordt van de studenten een actieve voorbereiding en participatie verwacht.
literatuur
  • E.J.W. Heithuis, P. Kavelaars & B.F. Schuver, Inkomsten­be­las­ting inclusief hoofdzaken loonbelasting en premie­hef­fing (Fed Fiscale Studieserie, deel 35), Deventer: Wolters Kluwer 2017.
  • A.L. Mertens, Het beginsel van de minste pijn. Een inleiding in de loonheffingen, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017.
toetsing Geroosterd schriftelijk tentamen in combinatie met een te schrijven paper.

 

18