NederlandsEnglish

Transfer pricing

code  R_TP
studielast  6 studiepunten 
coördinator  mr. drs. B.B. de Mik
periode  4
doel  Diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in de belangrijkste en meest actuele leerstukken en ontwikkelingen op het gebied van transfer pricing. Na afloop kan de student (Engelstalige) literatuur alsmede juridische en economische bronnen op het gebied van transfer pricing diepgaand analyseren, interpreteren en kritisch beschouwen. Ook dient de student in staat te zijn uit arresten de voor transfer pricing relevante rechtsregels af te kunnen leiden (inductie). Ten slotte moet de student na afloop van het vak (grensoverschrijdende) transfer pricing-problemen kunnen onderkennen, analyseren en oplossen.
inhoud 

De nadruk van de stof ligt op het begrijpen van bedrijfsmodellen binnen multinationale ondernemingen: hoe dient binnen dergelijke ondernemingen zakelijk met elkaar gehandeld te worden en welke verplichtingen hebben multinationals op basis van vaak op de OESO-richtlijnen gebaseerde transfer pricing-regelgeving? Ook zal worden ingegaan op de verhouding tussen de OESO, de VN en de EU met betrekking tot de door deze supranationale organen uitgevaardigde richtlijnen, op de samenhang met andere fiscale gebieden en op het maatschappelijke debat en EU-staatssteundiscussies. Tot slot zal aandacht worden besteed aan de winstbepaling van vaste inrichtingen.

werkwijze  Het vak bestaat uit gecombineerde hoor-/werkcolleges (waarin het theoretisch kader van de betreffende onderwerpen wordt behandeld) en werkgroepen (waarin aan de hand van vooraf door de student voor te bereiden casus nader wordt ingegaan op één of meer specifieke onderwerpen).
literatuur 
  • OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017
  • OECD, Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments 2010, Part I, General Considerations
  • OECD, Tax Challenges Arising from Digitalisation. Interim Report 2018
  • J.T. van Egdom, Verrekenprijzen. De verdeling van de winst van een multinational, Deventer: Wolters Kluwer 2017
  • Besluit toepassing van het arm's-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen) van 22 april 2018, 2018-6865
  • Internaionaal belastingrecht, onderlinge overlegprocedure, IFZ2008/248M
  • Procedure voor een behandeling van verzoeken om zekerheid vooraf ten aanzien van (…) te hanteren verrekenprijzen (advance pricing agreements), DGB2014/3098
toetsing  Geroosterd schriftelijk tentamen.