NederlandsEnglish

Inkomstenbelasting winst

code R_Ink.bel.w
studielast 6 studiepunten
coördinator mr. M.C. de Graaf
periode 1
doel Het verwerven van diepgaande kennis en inzicht in de fiscale winstbepaling van ondernemingen. Studenten verkrijgen inzicht in de samenhang tussen de bepalingen uit de Wet IB 2001 die zien op winst uit onderneming en de overige delen van deze wet en de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn om de kennis toe te passen in complexe casus.
inhoud In dit vak komen onder meer aan de orde de verschillen en overeenkomsten tussen de fiscale en commerciële winstbepaling, de winstbepaling door middel van vermogensvergelijking, het fiscale ondernemingsbegrip (en het fiscale begrip ondernemer), het fiscale winstbegrip, de waardering van activa en passiva, de beëindiging van de ondernemingsactiviteiten door liquidatie, verkoop, overlijden, echtscheiding of inbreng in een BV, het aangaan van samenwerkingsverbanden in de vorm van personenvennootschappen zoals maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, en fusie en splitsing.
werkwijze De gecombineerde hoor/werkcolleges worden verzorgd gedurende zeven weken, op donderdagmiddag vier uur lang. Tijdens deze colleges wordt een actieve participatie van de studenten verwacht, mede mogelijk in de vorm van het houden van een presentatie. Tevens wordt enige aandacht besteed aan eerdere tentamenopgaven.
literatuur

D.A. Albregtse e.a., Studenteneditie 2017-2018, Cursus Belastingrecht (Inkomstenbelasting), Deventer: Wolters Kluwer 2017.

toetsing Geroosterd schriftelijk tentamen.