NederlandsEnglish

Methoden van belastingwetenschap en grondslagen van het belastingrecht

code R_MTBGB
studielast 3 studiepunten
coördinator mr. J. Gooijer
periode 5
doel Het verwerven van inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het fiscale recht en in het functioneren van en de interactie tussen de actoren binnen het fiscale recht. Na afloop van de cursus dient de student in staat te zijn literatuur en juridische bronnen op het gebied van het fiscale recht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken). Voorts wordt van de student verwacht dat hij na afloop van de cursus in staat is een wetenschappelijk juridisch betoog schriftelijk te presenteren. Tot slot dient de student een kritische houding aan te kunnen nemen ten aanzien van onderzoek op het gebied van het fiscale recht.
inhoud De inhoud van dit vak is tweeledig. Enerzijds richt het zich op de algemene beginselen/grondslagen van het belastingrecht en de betekenis van het belastingrecht in een maatschappelijke context. In tegenstelling tot veel andere fiscale vakken richt het zich dus niet op de ‘technische’ aspecten van het belastingrecht (wetstoepassing). Ook komt de relatie tussen belastingrecht en ethiek aan de orde. Anderzijds wordt aandacht besteed aan fiscaal-wetenschappelijk onderzoek. Zo wordt aan de hand van een publicatie uit de fiscale vakpers ingegaan op methodologische aspecten (vraagstelling, opbouw, gebruik van bronnen en dergelijke).
werkwijze Het vak bestaat uit een aantal verplichte bijeenkomsten en eventueel nog facultatieve mogelijkheden tot contact.
literatuur
  • L.J.A. Pieterse, Fiscale methodologie. Over de kunst van het schrijven van papers en scripties, Den Haag: Boom juridisch 2016.
  • L.J.A. Pieterse, Over H.J. Doedens. Een intrigerend fiscalist, Deventer: Wolters Kluwer 2017.
  • R.E.C.M. Niessen, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht (Fiscale Handboeken, nr. 1 ), Deventer: Kluwer 2010.
  • R.H. Happé, Belastingrecht en de geest van de wet, Tilburg: Tilburg University 2011.
  • R.H. Happé, 'Fiscale ethiek voor multinationals', WFR 2015/938, p. 938-956.
  • T. Bender, 'Tussen ethiek en wet: een derde weg', WFR 2017/20, p. 20-27
toetsing Schriftelijk take home-tentamen.
18