NederlandsEnglish

Welkom

Welkom op de site van de vakgroep Belastingrecht van de Vrije Universiteit, faculteit Rechtsgeleerdheid. Zie voor de website van de faculteit: http://www.rechten.vu.nl/.


De opleiding fiscaal recht aan de VU is bijzonder, in die zin dat het één van de weinige een­jarige fiscaal-wetenschappelijke op­leidingen is in Ne­derland. Af­ge­stu­deer­den heb­ben toe­gang tot het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Be­las­ting­ad­viseurs. In tegenstelling tot andere universitaire fiscale opleidingen, worden alle fiscale vak­ken in het laatste jaar van de studie gegeven (het mas­terjaar), zodat studenten pas in het derde jaar hoeven te kiezen. Studenten kunnen zo een brede basis (bachelor Rechtsgeleerdheid of bachelor Economie) com­bi­ne­ren met het ver­wer­ven van een fis­caal spe­cialis­me in het mas­terjaar. Degenen die instromen met een civiele bachelor hebben na afronding van ons mas­ter­jaar ook toegang tot de klassieke togabe­roepen, zoals advocatuur en rechterlijke macht.